BRANNAFHØR     |     SIGTELSE     |     FORNYET UNDERSØKELSE     |     FORLIGELSESKOMMISJONEN

Fornyet undersøkelse

Forhørsretssag. Nr. 31 / 1904

RETSBOG i sag nr. 31 1904 for Aalesunds forhørsret

Retslig Efterforskning i anledning fornyet undersøgelse vedkommende Aalesund Preserving Co's brand den 23/1 1904. Begyndt / Sluttet 4/8 1904.

BYFOGDEN i Aalesund gjør vitterligt:

Aar 1904 den 3die august blev forhørsret for Aalesund afholdt i retslokalet administreret af byfogden i overvær af de mandtalsførte før edfæstede retsvidner:
Sergeant Jacob Rørstad
Kjøbmand B. Jacobsen

Der benyttedes særskilt protokolfører
Hvorda foretoges forhørsretssag no. 31 for 1904:

Retslig efterforskning i anledning fornyet undersøgelse vedkommende Aalesund Preserving Co's brand den 23/1 1904. Retsvidnerne gjordes bekjendt med straffeproceslovens § 118.
Underretning om retsmødet er meddelt paatalemyndigheden, Administrator fremlagde Politirapport af 3die august 1904, oversendt med Aalesund politikammers paategning af s. dag.

Som vidner mødte Nikolay Mathias Birkevold, pakhusformand Anton Paulsen og grosser Petter Thomas Sandborg. Vidnerne formanedes til sandhed og aftrådte. Fremstod som 1ste vidne Petter Thomas Sandborg, 66 aar gl., kjøbmand i Aalesund, forelesedes sagens gjenstand, erklærede sig villig til at afgive forklaring og aftrådte foreløpig.

Fremstod som 2det v. Henrik Jørgen Anton Paulsen, bryggeformand hos N.Gidske, 55 aar gl., ubeslægtet med de øvrige vidner og forklarede, at Nikolay Birkevold den 27de ds. kom ud til v. i en barakke tilhørende v.s principal, hvor v.f.t. bor forat faa noget _____ . Under samtalen kom v. til at ytre at han likte sig lige saa godt hos sin nye principal som hos Sandborg, hvor v. og Birkevold før havde arbeidet sammen. Birkevold sagde da: "Sandborg ja, det er en god kar. Han skulde været hængt, det var karen som var aarsag i at byen brændte". Paa v.s forespørgsel, hvad han mente med dette udtalte han, at P.Th.Sandborg i novbr. maaned f.aar havde givet ham 30 kr. for at sætte ild paa Aalesund preser. Co's fabrik. Sandborg havde bedet Birkevold _____ gaa ud og gjøre sig bekjendt med fabrikens lokale og at han ikke maatte spare paa oljen. Birkevold fortalte, at Sandborg strax efter var reist til Romsdalen. Birkevold havde modtaget pengene leverede i haanden, men udtalte han til v. at han ikke var istand til at udføre foretagendet. Da Sandborg kom tilbage fra Romsdalen sagde han til Birkevold: "Det blev ikke noget af, vennen min". Mer meddelte ikke Birkevold v. ved heromhandlede leilighed. En eller to dage senere traf v. atter Birkevold i Kipperviggaden og v., der ønskede at høre om Birkevold fastholdt, hvad han havde fortalt v., spurgte da paa ny om det virkelig forholdt sig saaledes, hvadtil Birkevold svarede ja. V. spurgte da, om Sandborg ikke havde lovet Birkevold mer penge, hvis han havde udført gjerningen. Birkevold svarede da enten kr. 500 eller kr. 1500, idet v. ikke nu kan erindre hvilket beløb da blev nævnt. V. spurgte, om Birkevold havde faaet penge hos Sandborg senere, hvadtil Birkevold svarede, at han havde været _____ (som v. forstod, efter branden) og bedet Sandborg om 10 kr. men Sandborg gik fra ham. "Men jeg skal skrive til ham jeg", tilføide Birkevold, og dette forstod v. derhen, at han vilde true Sandborg til at give ham penge. V. havde lovet Birkevold at tie ved det her omhandlede, men fik ikke ro i sin samvittighed, hvorfor han gik op paa politikammeret og anmeldte det for politibetjent _____ . _____ havde Birkevold været ude hos v. og bebreidet ham, at han havde anmeldt sagen.
Opl. og vedt.

Fremstod som 3det v. Nikolay Mathias Birkevold, 58 aar gl., løsarbeider, P.Th.Sandborg uforbunden, f.t. boende paa Sandberg i Borgund, forelesedes _____ § 177 og forklarede at han i ca. 12-16 aar under _____ og tildels ogsaa om vinteren havde arbeidet hos P.Th.Sandborg indtil for et par aar siden. _____ novbr. maaned en tirsdag eller onsdag traf v. P.Th.Sandborg paa Sandborgbryggen og tog denne ham med sig ind paa _____, hvor der ingen folk saaes og talte til ham. Meningen var, at v. skulde sætte ild paa Aalesund preserv. Co's fabrikbygning. V. kan ikke erindre noget af ordlyden af den samtale som ved anledningen fandt sted, _____ _____ tages, at der var tale om oljerummet og _____sprøite væggen med olje. Sandborg brugte ikke udtrykket, at v. skulde sætte ild paa huset, men v. skjønte, at det var det han mente, uden at han dog kan gjengive nogen af dem der forøvrigt brugtes. Samtalen varede ca et kvarter. V. forebedtes gjentagende, at han maatte kunne gjenholde sig noget af en samtale af den beskaffenhed, men erklæred sig gjentagende ude af stand hertil. Sandborg lovede v. 30 kr, som v. skulde afhente nedste dag. V. hentede ogsaa pengende uden at nogen samtale da fandt sted. Begge sammentræf skeede omtrent midt paa dagen. Sandborg udtalte, at v., naar gjerningen var frasiggjort kunde regne paa ca. 500 kr. i gratiale. Han anmodede v. om at se paa lokalene. V. gik den dag, da han først talte med Sandborg og lige efter samtalen før middag ude paa fabriken og op i 3die etage, hvor han talte med Peter Rørstad, en gammel fisker, som arbeidede _____ paa fabriken, og talte med ham et kvarters tid og begav sig derefter hjem til middag. Han erklærede, at han aldrig alvorlig havde _____ paa at udføre den omhandlede gjerning men at han syntes, at naar Sandborg vilde give ham pengene kunde han _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ gik ud paa fabriken, saa skeede det for _____ _____.
Det var aftalen med Sandborg, at gjerningen skulde ske natten mellem fredag og lørdag og forstod v. som om Sandborg vilde reise bort fredag aften til Romsdalen. Den følgende uge antagelig tirsdag passerede Sandborg v. og udtalte idet han gik forbi: "Det gik _____ dette" eller noget lignende. V. svarede intet og har senere ikke talt med Sandborg om disse ting. Nogle faa dage efter branden var v. oppe i Enervigen hos Sandborg og bad om penge, da han var bleven nøgen ved branden, og fik v. da 10 kr. For ca 8 dage siden var v. atter oppe i Enervigen og traf da Sandborg, som denne gik ind af porten til sit hus. V. bad atter om nogle kroner, men Sandborg gik ind uden at svare. Naar v. til Anton Paulsen udtalte, at han vilde skrive til Sandborg mente han ikke dermed, at han vilde true til sig penge.
V. udtaler at Sandborg ved det første sammentræf talte om at der var adgang til at komme ind i fabriken gjennem et vindu paa v. side.
Opl. og vedt.

Fremstod atter 1ste vidne og foreholdtes de forklaringer der af 3det v. _____ afgivet og forklared, at 3det v.s beretninger om hans _____ træf ved v.s ganske _____ og _____. V. har ikke talt med Birkevold til de omhandlede tider. Birkevold har tidligere delvis arbeidet hos v. under fiskebuene _____ _____ for 2 à 3 aar siden, erklæred v. til ham, at han ikke vilde se ham _____ sine _____ men ligesom v. gav samme besked til sin formand Daniel Paulsen. Nogle dage efter branden (2 à 3 dage) kom 3det v. op i v.s hus, hvor v. stod og talte med bryggemand Severin Rørvig. 3det v. klagede da sin nød og v. tog sin portemonnai op og da han ikke havde smaapenge gav han ham en pengeseddel, han tror, det var en 5kroneseddel. Rørvig stod og saa paa dette, ligesom der ogsaa var flere folk i gangen. For ca. 8-10 à 12 dage siden traf v. 3det v. i porten til sin vaanegaard; 3det v. gik da med haanden i bind og bad om pengehjælp. V. svarede da, at nu var det ikke synd i ham, da der var god anledning til arbeide og 3det v. desvidere antagelig nylig havde faaet penge vid den sted_____ pengeuddeling.
V. forklarer at han eier en fjerdedel af Aalesund preser. Co _____, hvis øvrige deleiere er J.Aarflot, P.Juls.Sandvig og enkefru Olsen. Fabriken var efter v.s formening nu i opkomst paa gr. af hermetikfabrikens overenskomst og paa gr. af _____ nye forbindelser i Amerika og England.
V. var i Romsdalen strax for markedet paa en udskiftningsforretning antagelig 3die oktbr., men har senere ikke været der hele forrige aar.
Opl. og vedt.

Fremstod atter 3det v. og forespurgtes paa ny om der var andre tilstede, da han fik den omhandlede 10krone 2 à 3 dage efter branden hos v. og svarede ligesom tidligere, at der ikke var nogen anden tilstede i gangen end 1ste v.
Opl. og vedt.

Fremstod som 4de v. efter 1ste v.s anmodning Severin _____ Rørvig, 53 aar gl., bryggemand hos 1ste v. og forklarede at han som husvild ved branden i den første tid boede hos 1ste v. og nogle dage efter branden stod sammen _____ 1ste v. i dennes gang da 3det v. kom tilstede og klagede sin nød da han hværken havde mad eller penge og ydmygt bad om hjælp. V. saa, at 1ste v. ledte i sin pengepung og tog op saavidt v. saa en 5kroneseddel og leverede 3det v. 1ste v. udtalte derpaa til v.: "Her er mange som beder om almisser nu om dagen". V. syntes at erindre, at der var endnu et par personer tilstede i gangen.
Opl. og vedt.

Adm. bemærkede, at de i rapporten omhandlede vidner nu var afhørte og at den retslige efterforskning for _____ vilde blive afsluttet.
Vidnerne dimitteredes.
Retsvidnerne havde intet at bemærke.

Retten hævet.