BRANNAFHØR     |     SIGTELSE     |     FORNYET UNDERSØKELSE     |     FORLIGELSESKOMMISJONEN

Forligelseskommisjonen

Grosserer Peter Thomas Sandborg, som i retten ble beskyldt for å stå bak ildspåsettelse av Aalesund Preserving Co,. var på ingen måte fornøyd med å ha slike anklager hengende over seg, og ville ha dem fjernet en gang for alle.

Så i september 1904 stevnet han derfor Nikolay Birkevold, som satte ut påstandene, inn for forliksrådet, som den gang ble kalt "Forligelseskommisionen". Her blir anklagene fra saken i august gjentatt, og det inngås forlik mellom partene.

I forliket heter det at "...Birkevold tager de skammelige og i høieste Grad ærekrænkende Uttalelser om Grosserer P.Th.Sanborg tilbage som usandfærdige og alene fremsprungne af Misforstaaelse og Uforstand fra den klagedes side. Klageren har ikke, hverken i Spøg eller Alvor, givet Anledning til de paaklagede Udtalelser, som derfor ikke skal ramme Grosserer Sandborg til Forkleinelse paa gode Navn og Rygte for Fremtiden".

Med dette var saken avsluttet fra det offentliges side, men rykter om brannen og dens "opkomst" kom og gikk i lang tid etterpå. Men noen årsak til Ålesundsbrannen ble altså aldri slått fast, og i dag, hundre år etter, kan en jo bli fristet til å spørre: "..blei 'an tent på...?"