Murtvang

Som direkte følge av Ålesundsbrannen vedtok Stortinget den såkalte "Murtvangsloven" i mai 1904. Kort sagt gikk loven ut på at det ikke skulle oppføres trehus innenfor gitte grenser i alle byer i Norge, først og fremst for å redusere faren for nye store bybranner.

Lov af 19de Mai 1904
om Forbud mod Opførelse af Træbygninger i Landets Byer m.v.

Vi Oscar, af Guds Naade Konge til Norge og Sverige, de Gothers og Venders,
Gjøre vitterligt: At Os er bleven forelagt det nu forsamlede Storthings Beslutning af 19de Mai dette Aar, paalydende:

§1. Træbygninger tillades ikke opført indenfor en Bys Grænser.
Heller ikke maa ældre Træbygning i By paabygges eller undergives Hovedreparation.

§2. I Byer, for hvilke den almindelige Bygningslovgivning (Lov af 27de Juli 1896) er gjældende, maa ingen Bygning opføres til større Høide end 15 m. eller indredes til Beboelse eller varigt Ophold for Mennesker i mere end 4 Etager, Beboelsesrum paa Loft og i Kjelder heri medregnet.

§3. Kongen eller den, han dertil bemyndiger, kan meddele saadanne almindelige eller specielle Dispensationer fra Lovens Bestemmelser, som er bifaldte af Bystyret, efterat Bygningskommisionen og Reguleringskommisionen derom har afgivet Erklæringer. For Bydele udenfor de centrale Strøg skal der paa ovenfor angivne Maade træffes Bestemmelse om, i hvilken Udstrækning der kan tillades Opførelse af enetages Træbygninger, med Kvist- eller Loftværelser, indtil en Høide af 6 m. til Gesimsens Overkant. Saadanne Bygninger med tilliggende Udhus maa tilsammen ikke indtage større Grundflade end 125 m.2 og være adskilt fra Nabogrund ved Brandvæg eller en Afstand, der mindst udgjør Halvdelen af Høiden af den mod Nabogrund vendende Ydervæg, regnet til dennes høieste Punkt, dog mindst 2.5 m.

§4. Denne Lov kommer ikke til Andvendelse i By eller Strøg inden saadan, der er undtaget fra den almindelige Bygningslovgivnings Forskrifter. For de Byer, som har særskilt Bygningslov, bliver de deri indeholdte særlige Bestemmelser om Adgang til at opføre af Træ andre Bygninger end Vaaningshuse fremdeles gjældende, indtil anderledes af Kongen efter indhentet Erklæring fra Bystyret bestemmes. Forøvrigt ophæves alle tidligere Bestemmelser, der er stridende mod denne Lov.

§5. Overtrædelser af denne Lov ansees som Overtrædelser af den for vedkommende By gjældende Bygningslovgivning.

§6. Loven træder i Kraft straks.

Thi have Vi antaget og bekræftet, ligesom Vi herved antage og bekræfte denne Beslutning som Lov under Rigets Segl.

Givet i Christiania den 19de Mai 1904.

Efter hans Majestæt Kongens naadigste Befaling