top of page

BRANNAVHØRENE

Vidnet merkede, at Malme og Hammeraas havde drukket, uden at de dog kunde kaldes synlig berusede. Heller ikke Andreassen var beruset; men v. kunde dog se, at han hadde drukket. Vidnet var ikke ifølge med nogen, da han kom ind paa Hagens butik.

13de vidne, bager Ant. Sørensen Hagen, blev vækket af brandskud i 3-tiden brand-natten. Han stod straks op og tog sig en snartur ud, til Korsen. Da han kom tilbage -antagelig i 4-tiden- mødte v. Hammeraas, som kom gaaende op trapperne, helt paaklædt. Han var synlig beruset, "fuld" som v. sa....

NB! 5 linjer revet ut, mangler på mikrofilmen !

14de vidne, fru Hagen, gift med bager Hagen, forklarede, at frk. Gudrun Hammeraas hadde været oppe hos v. med kassen brandkvelden - klokkeslettet kunde hun ikke erindre. Butikken skulde stænges kl. 10; men det kunde ofte trække udover denne tid.

15de vidne, Olaf Andr. Johansen, hermetikfabrikens bestyrer, forklarede, at han forlod kvelden fabriken kl. 7 ¼ før branden. Om aftenen var v. i selskap hos sagf. Barstad og kjørte hjem sammen med sin søster kl. 1 ¼ . Da han blev varskuet om branden, hadde det allerede fænget i Latinskolen. Vidnet forklarede, at ovnene i røgeriet netop var efterseet. Fabrikensbygninger var assu-rerede i "brandkassen" for 99,650 kr. og redskaber, løse maskiner, lager og matrialer var assureret i 5 forskjellige selskaber for ialt 140,000 kr. Bygninger og lager har alltid været holdt assureret, men assurancesummen har ikke været forhøiet i den senere tid. -Administrator paala vidnet at indsende en opgave over sidste forhøielse og samtidig meddele, hvad tid den fandt sted. -Da vidnet forlod fabriken, var der folk igjen i maskinhuset. -Efter branden var der meddelt til v. om ildens opkomst, at dens dels var opstaat i røgeriet, dels i loddeverkstedet. -Ved sidste optælling, ved nytaar, savnedes 10 smaa kjødboxer hermetik. Hvorledes de var bortkommet kunde ikke v. forklare.

Trods at der øvedes meget sterk kontrol, hadde man ikke observeret nogen uærlighed fra fabrik-arbeidernes side. Hermetik-fabriken eiedes af et aktieselsk. bestaaende af P.Th.Sandborg, P.Juls.Sandvig, boghandler Aarflot og fru Hanna Olsen. Alle fabrikens bøger reddedes. -Der blev aldrig holdt nattevagt i fabriken uden, naar der arbeidedes, og maskinerne gik. -Om ildens opstaaen kunde v. ikke tænke sig anden forklaring, end at ilden var opstaaet enten i røgeriet eller loddeverkstedet. Dersom ilden er opstaaet i første etage, maa den -mente v.- være begyndt i røgeriet; for v. var det vanskeligt at tænke sig nogen anden forklaring. Han mente, at trækken vilde bane en letvindt vei for ilden fra røgeriet til damperiet og skraberiet. -Vidnet bekræftede, at døren mellem røgeriet og oljerummet ofte stod aaben; der var dog git ordre til, at den skulde lukkes om aftenen. Om dagen stod den alltid aaben, om den stod aaben brandnatten kunde ikke v. udtale sig om. -Vidnet hadde aldrig erfaret, at fabrikens folk eller andre har været inde i fabriken, efter at den var lukket om kveldene. Den forrige lageroptælling afholdtes midt-sommer ifjor, den sidste som nævnt ved nytaarstider. I damperiet stod igjen en del hermetik, som ikke var sendt op paa lageret. -Man maatte ha 2 nøgler, før man kunde komme ind i fabriken. Hovedportens laas var ganske nyt og ansaaes fuldt betryggende. Baade fra østre og vestre gaardsrum var der en liden dør ud mod sjøen (port med skyvedøre); der var git ordre til, at disse skulde holdes stængte; men hvorvidt disse døre i virkeligheden var stængte om det kunde ikke v. udtale sig med vished, -dog trodde han, at de var stængte.

16de vidne, skibsbygm. Jens Hammeraas forklarede, at Malme var meget beruset den aften inde paa Hagens butik. Da frk. Hammeraas stængte butiken, gik v. og Malme ud sammen og gik bag om butikken, hvor Malme tog frem en fl. vin. Malme var imidlertid i den grad beruset, forklarede vidnet, at han knuste flaske-halsen, medens han var beskjæftiget med at trække korken op. Malme og v. blev siddende en stund bagenfor butikken, hvorefter v. fulgte Malme udover til Latinskolen, der skiltes de. Malme sa han vilde gaa hjem og vægred sig ved at modta v.'s tilbud om følge hjem. Vidnet gik lige hjem og mødte Andreassen i Korsen; denne kom da gaaende udover. Straks v. var kommet hjem gik han tilsengs og blev først vækket efterat hustru og datter hadde været ude og set paa branden. De gik saa alle tre udover mod Korsen, hvor de skiltes; da v. kom hjem i 4-tiden var hustruen og datteren allerede hjemkomne.

Administrator bemerkede, at han fandt det rettest, at den retslige efter-forskning udstaar til afhørelse af ikke fremmødte vidner samt til fortsat udenretslig efterforskning.

Retten hævet.

 

Søndmørsposten 2. Marts 1904:

Til lørdag form. kl. 9 var der berammet nyt retsmøde i anledning af ildens opstaaen paa hermetikfabriken. De ved sidste retsmøde besluttede fortsatte udenretslige efterforskninger var nu tilendebragt.


Til de nye retsmøder var der indstemt 13 nye vidner; 16 vidner er, som det vil erindres fra vort referat før avhørt. Retsmødet lørdag administreredes af edsv. byfogedfuldm., cand.jur. Trygve Klausen. For paatale-myndigheden mødte stats-advokat Lund.
Mødet holdtes i den nye "regjeringsbygning" - kommunens nye hus ved Nørvøens skole. Retsmødets forhandlinger vanskeliggjordes imidlertid af den sterke banken og hamren, som herskede rundt om; hvorefter administrator saa sig nødt til at henlægge eftermiddagsmødet til det forrige lokale i Einavigen.

Formiddagsmødet blev meget kort, idet der mødte kun èt vidne, fyrbøder Vadseth. Det viste sig nu, som ved de forrige retsmøder, at det var forbundet med mange vanskeligheder at faa vidnerne til at møde frem. En del er syge (deriblandt maskinist Andreassen), en del er paa sjøen, en del reist bort o.s.v. -Efter Vadseths afhørelse blev retsmødet udsat til lørdag eftm. kl. 4.


17de vidne, fyrbøder Karl Johan Vadseth, forklarede, at han brandaftenen kl. 7 ½ forlod fabriken og kom hjem i ½ 9-tiden, efter at ha aflagt et besøg hos maskinist Nils Pedersen. Siden forlod ikke v. sit hjem, før han blev varslet om branden kl. 2 ½. Han gik tilsengs i 9 ½-tiden. Om sine svigerforældres og svigerindes besøg forklarede v. sig overensstemmende med sin hustru, hvis vidneprov før er refereret. Da vidnet kom ned til fabriken brandnatten, brændte maskin- og fabrikbygningen, medens kontorbygningen endnu ikke var antændt. Vidnet antog, at kontorbygningen antændtes fra Velles hus. Da vidnet kom ned til fabriken var Andreassen færdig med at vælte pengeskabet ud. Vidnet talte flygtig med Andreassen, som sa at han ikke kunde forstaa, hvordan ilden var opkommet; det maatte enten være i røgeriet eller loddeverkstedet, mente han. Vidnet forklarede, at der jevnlig blev røgt cigaretter under arbeidstiden. Han hadde endvidere hørt, at der undertiden hadde været folk i fabriken udenfor arbeidstiderne; men selv har han kun været der en gang ved juletider. Nøgelen til fyrerummet hang lige over fyrrumdøren, og han antog, at fabrikens arbeidere vidste, at nøgelen pleiet hænge der. -Vidnet kjendte ikke til, at fabrikens ildsteder var i uorden. Andreassen var paa grund af sin viktige overlegenhed ikke omtykt af sine arbeids-kamerater.

Lørdag eftm. kl. 4 fortsattes retsforhandlingerne under samme administration.


18de vidne, Kalr Johan Karlsen Slinning, damper ved hermetikfabriken før branden. Vidnet forklarede, at han dagen før branden hadde været beskjæftiget med dampning, men var færdig hermed allerede før 4-tiden. Han gik saa op paa kasseværkstedet i 4de etage og var beskjæftiget her til han i 7-tiden forlod fabriken og gik direkte hjem. Hjemme var hans kone og forældre. Han var kun ude et snøggerinde for at gjøre indkjøb til huset. Forøvrigt holdt v. sig inde om kvælden og læste om Chicagobranden. Vidnet forklarede sig om damperiets indretning og dampningens metode, hvorefter det maa ansees umuligt, at ilden er opstaat ved dampningen. -Damperiets gulv var desuden sterkt fugtigt den kvelden. Det var meget almindeligt, at man i fabriken røgte cigaretter i arbeidstiden -baade v., Andreassen og mange flere. Imidlertid paastod v., at han den dag ikke hadde røgt i kasse-verkstedet, hvor ildsfarligheden var stor. I kasseverkstedet brugtes den omhandlede dag kun elektrisk lys, -ellers har man undertiden benyttet lamper og lygter.
 

bottom of page