top of page
Brannmaleri 1.jpg
Johs Solem.tif
BOK2_026.jpg
BB2_010_.jpg
Brannmaleri 5.jpg

BRANNRAPPORTEN

Herved har jeg at indberette til den ærede Politimester om den Ildsvaade, som begyndte Lørdag Morgen ved Totiden, og som har lagt den største Del af Byen i Aske.

 

Jeg skal kun forudskikke den Bemærkning, at naar nærværende Rapport først fremkommer idag, saa har det, som den ærede Politimester vistnok skjønner, sin Grund i, at jeg lige til det sidste har været i den Grad optaget med Efterslukninger af den store Brand og af at ordne det resterende Brandmateriel m.m. for at være forberedt paa at møde eventuelt nye Fataliteter, som maatte kunne opstaa i den resterende Del af Byen. Jeg har ogsaa personlig lige til det sidste været omtrent blindet paa Øinene af Brandsaar, af hvilken Grund jeg heller ikke tidligere godt har kunnet udfærdige nogen Brandrapport.

 

Jeg har forøvrigt i 13 Telegrammer til forskjellige Tider underrettet Brand-forsikringsindretningen om de vigtigste Ting ved Brandens Opkomst og Udvikling.

 

Lørdag Morgen den 23de Kl. 2,15 signaliseredes Brand fra Signalkasse No. 14, og Brandvæsenet rykkede strax ud. Nogle Sekunder efter observeredes aaben Ild i Retning af Nedre Strandgade, der med en eneste Gang slog ud i flere Meter høi Lue, og omtrent samtidig kom ogsaa Signal fra No. 15. 2 Brandskud blev derpaa affyret.

 

Brandvæsenet rykkede strax ud efter første Signal, og allerede underveis til Brandstedet observeredes stærk Redning paa Himmelen i Retning af Aalesunds Preserving Co.s Fabrik. Der blæste en orkanagtig Storm - nærmest fra Syd Vest, og da vi kjørte frem ad den vestre Del at Nedre Strandgade hen til Brandstedet, blev vi mødt af en vældig sort Røgmasse og Regn af Gnister, saa Hesten steilede og vilde standse og maatte drives videre frem men nogle vældige Rap.

 

Fabrikbygningen. Matr.-No. 34 og 36, stod da i lys Lue, og nærmeste Nabobygning mod øst var ogsaa begyndt at brænde. Der blev øieblikkelig udlagt 2 Slanger fra Kum No. 59, hvilke strax kom i Virksomhed og blev rettede mod de brændende Huse. Næsten i samme Øieblik kom ogsaa til 2 Straaler, hvis Slanger var udlagte fra Kum No. 15.

 

Stormen rasede nu med en saadan Heftighed, at man næsten ikke kunde staa paa Marken, og Bygerne tog Ild og Røg indover Byen med en voldsom Kraft. Snart begyndte et Hus paa nordre Side af Gaden, Matr -No. 31, at brænde i Taget. En Stige blev øieblikkelig reist mod dette Hus og en Slange sat paa det angrepne Sted; men den stærke Storm pustede saa stærkt til Ilden, at man kun greiede at dæmpe den noget, men ikke slukke den. Trods de 3 kraftige Slanger, som virkede paa de brændende Huse paa Sydsiden af Gaden, Matr-No. 32 og 34, saa øgede dog Varmen paa, og snart stod samtlige Huse paa denne Side af Gaden i Lue. Samtidig begyndte det ogsaa at brænde i fere Huse paa Nordsiden af Gaden, blandt andet ogsaa i en stor 3-Etages Bygning, Matr-No. 25 Nedre Strandgade. En Slange blev da udlagt fra Kum No. 34; men Vandværket var da her saa belastet, at det ikke gav tilstrækkeligt Tryk til at naa op paa Mønet af det høie Hus. Flere Huse paa den nedre Side af Gaden og østenfor Aspegaden begyndte nu at brænde. Dampsprøiten var imidlertid nu kommet til og placeredes først østenfor Sjøhuset, Matr.-No. 24, Nedre Strandgade, og kom strax i Virksomhed. Nu kom der imidlertid væltende en saadan Masse af Ild og Røg indover Nedre Strandgade, at det blev aldeles uudholdeligt længere at være der. Brandfolkene maatte flygte og i Farten rive med sig alt det Brandmateriet, de paa nogen Maade kunde taa med sig.

 

Samtidig kom der ogsaa Melding om, at der var begyndt at brænde i en Gaard Kirkegaden, Matr.-No. 19, der laa 2 Kvartaler længere inde i Byen, ca. 200 à 300 m  fra det Sted, hvor Brandvæsenet da opererede.

 

Stillingen i Nedre Strandgade blev da saa kritisk for Sjødampsprøiten, at den maatte fortrække for ikke at brænde inde, og som ny Liggeplads blev valgt Udløbet af Langeberggaden. Herfra kom den da strax i Virksomhed med 4 kraftige Straaler; men imidlertid var der ogsaa udbrudt ild i Mønet af Matr.-No. 6 Langeberggaden. Kvartalerne udenfor Præstegaden maatte nu opgives som tabt, og man maatte forsøge at faa koncentreret al sin Kraft for muligens at faa standset Ilden ved denne Gade, hvor Murgaarden (Kirkegaden Matr.-No. 22) stod imod, og Træbygningerne blev dækkede med Seil. Vandkummene i Nedre Straudgade var nu blevet afstængte, medens de 2 Straaler fra Kum No. 15 i Kirkegaden beholdtes for at begrænse Ilden mod Nord og redde Aspøens Folkeskole. I steden blev udlagt 2 Slanger fra Kum No. 14. Ved forenet Anstrengelse af Vandværk og Dampsprøite lykkedes det ogsaa foreløbig at slukke Ilden i Langeberggaden No. 6 og Kirkegaden No. 11 og foreløbig at begrænse Ilden ved Kirkegaden Matr.-No. 19, saa at den ikke kom videre. Men nu viste det sig imidlertid, at det blev umuligt at, holde Stillingen i Præstegaden. Stormen rasede saa heftig, at den tog de gjennemblødte Seil og løftede dem høit i Veiret, og længe før Ilden havde antændt Husene i Præstegaden, var Heden der saa voldsom, at Brandmandskaberne maatte flygte bort med Slangerne, forat det ikke skulde tage Varme i deres Klæder.

 

Paa dette Tidspunkt kom der Melding om, at der var begyndt at brænde i Taget i Rønnebergs Sønners Pakhus, Notenæsgadens Matr. No.3, paa den anden Side af Brosundet ca. 500 m. fra det Sted, hvor vi da opererede. Ligesom der ogsaa paa dette Tidspunkt atter begyndte at brænde i Langeberg gaden Matr.·No. 6, Kirkegaden No. 11, i Hjørnehuset mellem Øvregaden og Latinskolegaden, samt i Taget paa Murgaarden (Kirkegaden Matr-No. 22). Hermed maatte Stillingen ved Præstegaden ogsaa opgives; og Dampsprøiten maatte igjen skyndsomt forlade sin Plads for ikke at brænde inde. · (Paa dette Tidspunkt viste det sig senere ogsaa, at der var udbrudt Ild i H. W . Friis's Sjøpakhus i Verpinqsvigen, der ligger ca. 1,5 km fra det daværende Brandpunkt [Brandsted.)

 

Det faste Brandkorps, som fra Begyndelsen arbeidede alene med Slukningsværket, var lidt efter lidt blevet forstærket af en Flerhed af de udskrevne Brandmandskaber. Men paa dette Tidspunkt syntes det at gaa op for de fleste, at Stillingen var tabt, slig at hele den vestre Bydel og kanske endda mere vilde stryge med, og en Flerhed av de private Mandskaber flygtede derfor nu til sine Hjem for at kunne redde sine Familier m. m, ud af Ilden, saa man fra nu af tildels arbeidede med altfor Iidet Maudskab, noget, som var saa meget mere skjæbnesvangert, som Ildlinien, som. skulde mødes, blev længere og længere.

 

Imidlertid, som en sidste Mulighed til at begrænse Ilden og redde noget af den vestre Bydel, besluttede. man at forsøge at standse den ved Hellegaden. Dampsprøiten blev beordret til Apothekerbryggen (Kirkegadens Udmunding i den indre Havn), hvor Slangerne blev bragt hen, ligesom man gjorde sig klar til at bruge Vandværket fra Kum No. 12. For at faa fuldt Tryk paa Vandværket saa man sig nødt til at afstænge Slusen for Vandledningen vestenfor Langeberggaden, da man ved Kum. No. 14 af den fremrykkende Ild var blevet nødt til at løbe fra to rindende Slanger.

 

Før man imidlertid var kommen i fuld Virksomhed paa den nye Plads, viste det sig, at flere Huse paa Østsiden af Hellegaden stod i lys Lue, og at de Mandskaber, der var sendt for at forsøge at slukke Ilden i Taget paa Rønnebergs Sjøbod (Notenæsgaden No. 3), ikke havde kunnet greie dette, men at Taget nu stod i lys Lue, saa det var indlysende for alle, at den ydre Byde l maatte ansees helt tabt, og at man kun havde tilbage at koncentrere al sin Kraft paa om muligt at standse Ilden ved Brosundet samt ved Rønnebergs Boder i Notenæsgaden. Den orkanagtige Storm vedvarede med usvækket Styrke, nærmest i Retning fra Syd-Vest, dog kanske mere og mere vestlig ud paa Dagen, ligesom der ogsaa, ret som det var, kom voldsomme Kastebyger fra Nord-Vest. Trykket af Varmen og Røgen steg, efterhvert som større og større Masser kom i Brand, og Ilden udbredte sig med rasende Hurtighed.

 

Dampsprø iten tog nu P lads ved Korsegadens Udmunding i den indre Havn, og Slanger blev udlagt for at forsøge at begrænse Ilden her . 4 Slanger blev udlagte og kom i Virksomhed. I Rønnebergs Pakhus (Notenæsgaden Matr.-No. 3) havde Ilden grebet slig om sig, at det ikke stod til at redde. Man maatte forsage at hindre Ilden fra at slaa over i Bygningerne paa Notenæsgadens Sydside. Flere Gange slog Varmen i Notenæsgaden Matr-No. 6 og Toldbodgaden Matr.No 2, men man fik foreløbig slukket den. Man greiede ogsaa at holde Facaden af Bygningerne paa Sydsiden af Notenæsgaden fri fra Ilden, men pludselig begyndte det at brænde paa Bagsiden af Notenæsgadens Matr-No. 12, og dermed var ogsaa denne Stilling tabt. Dampsprøitens Stilling blev atter uholdbar, og den maatte paany skifte Plads. Nu blev den lagt ved Løvenvoldgadens Udløb i den indre Havn. Ved kraftige Straaler fra den nye Liggeplads lykkedes det foreløbig at standse Ildens Fremtrængen vad Notenæsgadens No. 8, men før denne Begrænsning var ' afsluttet , kom der omt rent samtidig Brand i Toldbodgadens Matr-No 8 og Matr-No. 6 (begge store Sjøpakhuse) samt i Løvenvoldgaden No. l, ligesom ogsaa Ilden i Toldbodgadens Sjøpakhus Matr-No. 2 tog sig op igjen. Ild- og Røgmasserne væltede da slig ind paa Brandvæsenet , at del blev aldeles umuligt at holde det gaaende længere. Uheldigvis kom der ogsaa netop da en stor fyldt Kulskude drivende ind paa Sjødampsprøiten. Man gjorde fortvilede Anstrengelser for at faa den Ild, men forgjæves. Man maatte lilslut flygte fra den for ikke at brænde levende op. Hermed var da Dampsprøiten foreløbig ude af Virksomhed, og ethvert Forsøg paa at redde den store Sjøbodrække langs Havnen og den bagenforliggende Bebyggelse maatte da opgives, Klokken var da antagelig mellem 8 og 9 Formiddag. Imidlertid lykkedes det ved ihærdigt Arbeide og delvis ogsaa ved Assistance fra Vandbaaden Nøk at redde Toldbodens Pakhus oz den vestenfor dette liggende Bebyggelse paa Aalesunds Kai.

bottom of page