Kart

Det eldste kartet er fra 1815, tegnet av tolloppsynsmann Jens Erdmann på Valderøya, der distriktets tollstasjon lå den gangen. Da Erdmann laget kartet, var tollvesenet så smått begynt å tenke på å flytte stasjonen til Ålesund, og det kan ha vært i den anledning kartet ble laget. Det er klart det var behov for et så detaljert kart som mulig. Det andre kartet er bare ett år yngre, fra 1816. Den som laget det het Christians Fredrik Baade og var militær med løytnants grad. Vi kunne naturligvis ha klart oss med ett av dem. Men de er såpass særprega hver på sin måte at vi må ha med oss begge.


Det neste kartet er laget nesten tretti år seinere: ingeniør Torstrups kart fra 1844. Og her har det skjedd både fortetninger og forlenginger av bybebyggelsen, så å si i alle retninger. Kartet viser oss at det ikke lenger er fullt så landlig der de eldre karta viste at vi var uomtvistelig «på landet». Både i Røysa, på Buhalmen og i Buholmstranda har det kommet en god del bygninger. Langs Aspevågen på Aspøya - nåtidas Nedre Strandgate - legger vi merke til lignende trekk.

Med det siste kartet er vi kommet fram til 1890-åra. Det er stadskonduktør Nils Krums kart som står for tur. I åra som ligger imellom dette og Torstrups kart, har det blant annet skjedd at Ålesund har fått bystatus (13. april 1848). Tilvekst av folk i byen fra 1848 til 1890 er på om lag 800 prosent (fra 1.200 til 9.400). Det blir bygd hus og anlagt gater og veger som aldri før.

Krums kart (på de neste to sidene) er påført årstallet 1898. Det var jo det året Ålesund kunne feire 50-årsjubileum som by, og det var ikke urimelig at det i den anledning ble opptatt kart over stedet. Nå tar det naturligvis si tid å utferdige et bykart, så det er neppe den nøyaktige situasjonen i 1898 vi har på det. Men det er i alle fall den siste offisielle kartlegginga av Ålesund vi vet om fra tida før Brannen. Det som også kan være greit å ha i erindring, er at kaitet ikke gir oss heile byen fra vestgren sa til østgrensa. For da skulle kartet ha startet på Steinvågneset og stoppet iVolsdalen. Dette rekker bare fra Storhaugen i vest til Lasarettet i øst.

Men til gjengjeld er det den delen som kan kalles den egentlige byen vi får presentert. Og hva mere er: Krums kart gir utmerket oversikt over brannområdet, for det er i grunnen det kartet dekker. Som bestilt! kunne det vært fristende å si.

Kartet understreker flere karakteristiske trekk ved Ålesund på denne tida, som at det har dannet seg kvartal flere steder i byen, og at gater og veger i høy grad føyer seg naturlig og smidig etter topografien. Men kanskje ikke minst: Kartet gir klar og forståelig anvisning om fordelinga mellom trehus og murhus. For ettersom trehus er farget gult på kartet og murhus farget rødt, kan vi ganske enkelt telle dem opp hver for seg. Og murhusa er fort ekspedert, det fins nemlig bare 12 stykker av dem, i jevn og tynn spredning omkring i byen. Ett av de 12 som har fått rød farge, skal forresten ikke ha det. Det gjelder Nørvøyskolen, som på dette tidspunktet var ei trebygning. Først etter Brannen ble den bygd i mur.


Krums kart 1898
Baades kart 1816

Noen få avbildninger

Et annet hjelpemiddei til å danne oss et inntrykk av framveksten, er et utvalg bilder, et kresent utvalg, bare tre stykker, to male1i og et fotografi. De er av litt forskjellig alder. Det eldste er en merkelighet, det er antakelig rettest å kalle det en karikatur, i alle fall er det ei pussig fordreining av Ålesund. Men likevel kan bildet tjene sin hensikt.

Johan Fredrik Leonhard Dreier er navnet til han som har laget det og signert det. Han har satt årstallet 1827 på det, og for øvrig har han utstyrt det med følgende tekst: «Byen Aalesund i Søndmøre i Romsdalens Amt, i baggrund Fieldet Sukkertoppen. »

Som vi kan se, er det ei voldsom utgave av Sukkertoppen han gir til beste! Ja, så kraftig har han stmkket den 314 meter høye Hessaklimpen at det slår oss at den som tar så hardt i på en del av bildet, er troende til å gjøre det på de andre delene også. Nei, man får ikke akkurat den store fidus til en som til de grader kan sløse med virkemidlene som den godeste Dreier her har gjort.Men uansett hva som kan legges ham til last når det gjelder tilbereding og fordreining - han het jo Dreier! - så er det et interessant og nyttig bilde. Dreier har fått fram flere spesielle sider ved «Byen Aalesund», som altså ikke var blitt by på dette tidspunktet. Kunstneren har imidlertid oppfattet den som en by. Det var allerede noe byaktig over Ålesund. Og noe av det mest typiske for stedet, er i Dreiers øyne tydeligvis sjøbuene. Såpass mange at han har funnet for godt å lage ei rekke av dem - et trekk som alltid seinere har fulgt Ålesund.

Et annet artig poeng ved bildet er kirka og plasseringa av den. I 1827 var det ingen kirke i Ålesund, men Dreier har vel tenkt som så at de i alle fall trengte ei kirke snarest! Temmelig «riktig» plassert er den også. (Det er vel ellers Borgundkirka han har hatt i edndiing, og plassert den der den passet best for komposisjonen av bildet.)

Den andre tegna og malte gjengivelsen av Ålesund er av en ganske annen natur. I grunnen er det eneste likhetspunktet mellom J.F.L. Dreiers og den vi nå skal omtale, at de er tegnet og fargelagt av menneskehånd begge to. Også at motivet er Ålesund. Men - som vi snart skal erfare - der slutter også likheten mellom dem. Det er tegnelærer Knud Ekrolls mest kjente Ålesunds-bilde vi har med å gjøre. Ei upåklagelig naturalistisk framstilling, der det ikke forekommer særlig mange fordreininger og edndrings forskyvninger akkurat.

Bildet er laget atskillig mange år seinere enn det Ålesund som det gjengir. Ekroll malte det nemlig i 1914, men det forestiller Ålesund i 1818. Det er praktisk talt hundre år som ligger imellom Ekroll og motivet, for å si det sånn. Og likevel - sammenholdt med observasjoner av strandlinjene og det tilstøtende terrenget - er det grunn til å feste lit til Ekrolls framstilling. Og det fortelles at Ekroll gikk grundig til verks med studier av alt tilgjengelig kartmateriale, folketellingslister, eiendomsskjøter, den tidens hustyper og det som ellers måtte være å oppdrive av kilder. Så ingen ting var overlatt til tilfeldigheter.

Naturligvis hadde det vært å ønske at Ekrolls bilde var ei samtidig skildring av Ålesund. Men på den annen side, etter å ha stiftet bekjentskap med Dreiers akvarell fra 1827, så er det ingen grunn til å stole noe særlig på påliteligheten av enhver slags avbildninger, om de aldri så mye kan kalles samtidsskildringer!

Det er Ålesund by i emning vi her ser. Det er en slags embryo vi har med å gjøre, Ålesund på fosterstadiet. Allerede er utviklingstrekk synlige, trekk som med tida skal forsterkes eller svekkes, men som alltid vil være der med noe av sin opprinnelse i seg. Det er som menneskelige slektstrekk som går igjen fra generasjon til generasjon.Ladested

Den 11.september i 1793 gir danskekongen Ålesund handelsrettigheter som ladested, og tar dermed det første viktige, formelle steget på vegen til å bli by. 

Kart

"Kartet understreker flere karakteristiske trekk ved Ålesund på denne tida; det har dannet seg kvartal flere steder , og at gater og veger føyer seg naturlig etter topografien."

Årsakene

Hva ligger til grunn for denne utviklinga? En måte å nærme seg svaret på, er punktvis å nevne noen av de viktigst hendelsene innen næringsliv og samfunnsliv.