Årsakene

Vi har hittil nøyd oss med å konstatere at framveksten har funnet sted. Vi har sett det, sett hvordan byen har tatt form ut gjennom 1800-tallet. Men hva så med spørsmålet om hvorfor det har skjedd? Hva med årsakene? Hva ligger til grunn for denne utviklinga? En måte å nærme seg svaret på, er punktvis å nevne noen av de viktigst hendelsene innen næringsliv og samfunnsliv i Ålesund og byens nærmeste omegn utover i hundreåret. 


Begrensa ladestedsretter i 1793

Det vil si at det fra Ålesund kan drives handel direkte med visse områder av det dansk- norske riket. Slik handel måtte før denne tid gå via handelsmenn i de nærmeste kjøpstedene - det vil si byene - Molde, Kristiansund, Trondheim, Bergen. Ladestedsrettene - selv om det var innskrenkelse på dem - stimulerte naturligvis handelsvirksomhetene i Ålesund.

I 1812 utstedes «Kræmmerbrev » til Carl Esaias Rønneberg Han får med dette offentlig bevilling til å drive handel på stedene Karsen og Notenes i Ålesund. I begynnelsen driver han vanlig handelsvirksomhet som på andre handelssted. Men litt om senn kommer drifta også til å omfatte fisketilvirkning i stor målestokk, eksport av rogn, tran og sild. Rønneberg skaffer seg sine egne fiskebåter, og han driver kullforetning. Carl Esaias Rønneberg har dermed lagt grunnen for det mektigste produksjons- og handelsfirmaet i Ålesund på 1800-tallet. I siste halvpart av århundret kjent som Carl E. Rønneberg & Sønner, etter overdragelsen av firmaet til grunnleggerens sønner 1845.

Apoteker Theonymus Blix i Molde får i 1818 anledning til å opprette et filialapotek i Alesund. Denne filialen overtas av Peder Jalles Øwre i 1819. Han etablerer seg på Hellen, et handelssted som også Øwre overtar. Vi er da der vi i dag har Apotekertorget og Apotekergata 16. Aalesunds Apothek (fra 1884 Svaneapoteket) er lenge det eneste i byen og distriktet. Det har varer som ikke kan kjøpes andre steder på Sunnmøre, så apoteket blir i høy grad med på å trekke folk til byen.

Ladestedsrettighetene fra 1793 var av innskrenket art. Ved lov av 30.6. 1824 får Alesund fulle ladestedsrettero,g er enda mindre avhengig av andre byer. Det første borgerbrev av Ålesund utstedes også dette året. Han som får det, er vårt tidligere bekjentskap, Carl Esaias Rønneberg. En annen begivenhet samme året, 1824, er at . det eksporteres klippfisk direkte fra Alesund til Bilbao i Spania. Og det importeres varer direkte fra Frankrike, uten noe kompliserende mellomstadium i andre byer. Dette kunne de utvida ladestedsrettene tillate. Men det skal også være nevnt at allerede året før, i 1923, gikk det en båtlast med fisk direkte fra Ålesund til Frankrike. Spania innfører i 1835 det som kalles differensialtoll

Det vil si at det blir lavere toll på varer som føres inn til Spania på spanske skip, enn varer som føres inn på skip fra andre nasjoner. Dette innebærer at det kommer spanske seilskip til Ålestmd for å hente klippfisk. Og mens fisken utover sommeren tørkes og gjøres i stand til eksport, blir havna i høy grad preget av spanske seilfartøy som venter på last.

Vi er inne i den perioden som er kjent som Spansketida og varer fram til begynnelsen av 1870-åra. Ålesund får et eksotisk og internasjonalt preg av dette. Og leveransene av denne viktige eksportvara stimulerer den videre produksjonen av klippfisk.

Den første banken åpner i januar 1841, Aalesunds Sparebank. - Dette forteller blant annet om behov for utlån av penger til folk som ville starte egne bedrifter. Og samtidig er bankvirksomheten med på å øke næringsaktivitetene i samfunnet. Midt i 1840-åra blir det for første gang eksportert skinn-og beinfri klippfisk i blikkassertil land i SørAmerika. Noe som setter fart i framstillinga av emballasje til klippfisken - og til andre formål. Bøkkerfaget (tønnemaker) og blikkenslagerfaget blir viktigere enn noen gang før. Således etableres det i løpet av 1850-åra hele 17 nye bøkkerverksted i byen.


Ladested

Den 11.september i 1793 gir danskekongen Ålesund handelsrettigheter som ladested, og tar dermed det første viktige, formelle steget på vegen til å bli by. 

Kart

"Kartet understreker flere karakteristiske trekk ved Ålesund på denne tida; det har dannet seg kvartal flere steder , og at gater og veger føyer seg naturlig etter topografien."

Årsakene

Hva ligger til grunn for denne utviklinga? En måte å nærme seg svaret på, er punktvis å nevne noen av de viktigst hendelsene innen næringsliv og samfunnsliv.